Klachtenprocedure Finamic Training BV

Vooraf

De directie van Finamic Training is verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten (verder in dit document te noemen „de klachtverantwoordelijke‚Äü). Onder klacht wordt verstaan: “Iedere melding van een klant (opdrachtgever of cursist), waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting (geheel) is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is, gelet op de teleurstelling bij de klant, dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie”.

Van iedere klacht zal een dossier aangemaakt worden, waarin ten minste de volgende gegevens worden opgenomen:

- de NAW-gegevens van de klager;

- de datum van indienen van de klacht;

- de naam van degene bij wie de klacht is neergelegd;

- een omschrijving van de klacht;

- de datum en de wijze van afhandeling van de klacht;

- de gevoerde correspondentie met betrekking tot de klacht;

- de status van de klacht (in behandeling/afgehandeld).

Procedure

Indienen klachten:

Klachten dienen schriftelijk of via elektronisch communicatie ingediend te worden binnen 8 dagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden. De klager kan zich wenden tot de directie via info(at)Finamic(dot)nl of via postadres: Hudsonlaan 29, 4562 BK Hulst. De klager heeft te alle tijde inzage in de in het klachtdossier opgenomen minimaal voorgeschreven gegevens.

De klachtverantwoordelijke bevestigt de klager schriftelijk dat de klacht in behandeling is genomen binnen 2 weken en dat de klager binnen 6 weken van de klacht een schriftelijke reactie ontvangt. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt klager hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd. Een klacht zal door ons altijd vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens uit het klachtendossier worden gedurende de periode van ten minste één jaar bewaard nadat de klacht door de onderneming is afgehandeld.

Afhandeling klachten

De klachtverantwoordelijke zal schriftelijke en gemotiveerd binnen de gestelde termijnen de klager informeren over ons ingenomen standpunt het geen ook vastgelegd wordt in het klachtendossier. Als de klacht leidt tot een geschil dan zal conform onze algemene voorwaarden dit geschil voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter binnen het arrondissement waarbinnen gebruiker is gevestigd. Een geschil is aanwezig indien een der partijen dat verklaart.

Workshop Vakmanschap hypotheken Training Postenoverleg Opleiding Workshop Vastlegging Explain voor het intermediair Kwaliteitsverbetertrajecten Workshop vastlegging Explain voor financieel adviseurs Coaching Workshop Beoordeling en Vastlegging Explain voor acceptanten Talentontwikkeling