Algemene voorwaarden Finamic Training B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN van: Finamic Training BV te Hulst, hierna genoemd: Finamic Training BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de diensten die Finamic Training B.V. levert. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Finamic Training B.V. en enige opdrachtgever, alsook op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en (rechts)personen waarvan Finamic Training B.V. zich ter uitvoering van een opdracht bedient.

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts een incidenteel karakter. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een bij een eerdere opdracht overeengekomen afwijking van de algemene voorwaarden.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

5. De inhoud van de website van Finamic Training B.V. is, evenals de inhoud van alle andere uitingen op internet, met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Finamic Training B.V. kan geen garantie geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van deze informatie. Finamic Training B.V. is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de desbetreffende informatie.

6. Onder de term ‘schriftelijk’ in deze algemene voorwaarden wordt tevens verstaan documenten die via elektronische weg worden verstuurd, zoals e-mail en faxberichten.

Artikel 2. Offertes en prijzen

1. Alle door Finamic Training B.V. gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend van aard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt dat er een prijsverhoging zal ontstaan van meer dan 10% van de geoffreerde prijs dan geldt hetgeen in art. 5.1 en 5.2 bepaald.

3. Bij een prijsverhoging van minder dan het in lid 2 genoemde percentage, vervalt de in lid 2 genoemde verplichting en wordt de opdrachtgever geacht met deze prijsstijging stilzwijgend akkoord te gaan.

4. De opdrachtgever heeft het recht van Finamic Training B.V. te verlangen dat Finamic Training B.V. aantoont dat een doorberekende prijsstijging reëel is.

5. Het bedrag dat aan honorarium in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend op basis van de bestede tijd onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van Finamic Training B.V. Reiskosten kunnen eveneens in rekening worden gebracht, mits schriftelijk overeengekomen.

6. De door Finamic Training B.V. gemaakte onkosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit: verzendkosten, vervoerskosten, leges, gebruikte materialen, telefoon- en faxkosten en declaraties van ingeschakelde derden.

7. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Finamic Training B.V. is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen Finamic Training B.V. en de opdrachtgever komt tot stand:

- door aanvaarding van een offerte door

de opdrachtgever binnen de gestelde aanvaardingstermijn, of

- door ontvangst door Finamic Training B.V. van een ondertekende opdrachtbevestiging, of

- door aanvang van de dienstverlening door Finamic Training B.V. zonder dat de opdrachtgever daartegen, onmiddellijk na eerste kennisneming daarvan, bezwaar maakt.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Finamic Training B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Alle opgaven van en/of vermeldingen van de diensten en producten van Finamic Training B.V. gebeuren naar beste weten van Finamic Training B.V. maar kunnen bij het uitvoeren van de overeenkomst redelijkerwijs daarvan afwijken.

3. Fouten en/of afwijkingen van geringe aard in of bij het uitvoeren van de overeenkomst kunnen geen reden zijn voor beëindiging van de overeenkomst, weigering tot het laten uitvoeren van de overeenkomst, opschorting van enige betalingsverplichting of tot wijziging van de overeengekomen prijs.

4. Bij het uitvoeren van de overeenkomst heeft Finamic Training B.V. de volledige vrijheid om te bepalen wie de opdracht uitvoert.

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Finamic Training B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

6. Wijziging van de persoon die de overeenkomst uitvoert is toegestaan, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Wijzigingen in of van de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de planning en duur van de opdracht worden beïnvloed. Indien dat het geval is dan zal Finamic Training B.V. de opdrachtgever daarover tevoren inlichten tenzij de wijzigingen van geringe betekenis zijn. Deze wijzigingen geven geen grond tot beëindiging van de opdracht.

3. Indien de opdrachtgever een verzoek tot wijziging van de opdracht kenbaar maakt dan zal de Finamic Training B.V. aan de opdrachtgever de gevolgen daarvan aangeven. Wijzigingen in of van de opdracht binden Finamic Training B.V. slechts voor zover zij deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard of voor zover zij feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

4. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, verlangde wijzigingen dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Finamic Training B.V. ter kennis zijn ge-bracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan komt het risico ten aanzien van de wijze van uitvoering van de gewijzigde opdracht voor rekening van de opdrachtgever.

5. Wanneer Finamic Training B.V. zich ten opzichte van de opdrachtgever afwijzend uitlaat ten aanzien van deze wijzigingen, doch de opdrachtgever persisteert in de uitvoering daarvan, dan komen de gevolgen van deze wijzigingen en het resultaat daarvan geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6. Gegevensverstrekking

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die Finamic Training B.V. nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verstrekte opdracht, in de gewenste vorm in het bezit komen van Finamic Training B.V.

2. Finamic Training B.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplich-ting heeft voldaan.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gegevens bedoeld in het eerste lid juist en volledig zijn en vrijwaart Finamic Training B.V. voor alle gevolgen voortvloeiende uit het niet juist zijn van de gegevens.

Artikel 7. Annulering

1. Annulering van een reeds aangevangen opdracht is slechts mogelijk indien en voor zover Finamic Training B.V. daar uitdrukkelijk mee instemt. De gronden waarop Finamic Training B.V. een eventuele annulering aanvaardt zijn volledig te harer beoordeling en scheppen in geen enkel geval een precedent. De opdrachtgever kan dan ook geen rechten ontlenen aan de gronden waarop Finamic Training B.V. met een eventuele eerdere annulering heeft ingestemd.

2. Indien Finamic Training B.V. instemt met een annulering op verzoek van de opdrachtgever dan is Finamic Training B.V. gerechtigd alle door Finamic Training B.V. op dat moment gemaakte kosten, plus een vergoeding wegens inkomsten-derving aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Indien aan een van de in dit artikel genoemde voorwaarden niet wordt voldaan dan blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de gehele met de verstrekte opdracht gemoeide vergoeding.

4. Ten aanzien van de annulering met betrekking tot een opdracht tot het geven van trainingswerkzaamheden en/of opleidingen geldt het navolgende:

- annulering kan kosteloos geschieden tot vier (4) weken voor de dag dat de opdracht zou worden uitgevoerd.

- bij annulering tussen vier (4) en twee (2) weken voor de dag dat de opdracht zou worden uitgevoerd is vijftig procent (50%) van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

- bij annulering korter dan twee (2) weken voor de dag dat de opdracht zou worden uitgevoerd is honderd procent (100%) van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Bedoelde annuleringskosten vervallen indien een der partijen kan zorgdragen voor vervangende deelneemster(s)/deelnemer(s).

5. Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever dan wel een deelnemer leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de overeengekomen vergoeding.

6. Te allen tijde geldt voor de deelnemers een bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding.

Artikel 8. Uitvoeringstermijn

Indien in het kader van een overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden dan is dat geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Overmacht

1. In een situatie van overmacht (als zodanig valt aan te merken elke tekortkoming welke Finamic Training B.V. in redelijkheid niet kan worden toegerekend) worden de verplichtingen van Finamic Training B.V. opgeschort zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak heeft op vergoeding van kosten, schade of rente.

2. Indien de periode, waarin Finamic Training B.V. vanwege overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, langer duurt dan twee (2) maanden dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat er recht op schadevergoeding bestaat. Finamic Training B.V. zal van iedere overmachtssituatie onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, waarna de hiervoor bedoelde termijn aanvangt.

3. Indien Finamic Training B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Finamic Training B.V. gerechtigd het reeds uitgevoerde deel c.q. uitvoerbare deel van de opdracht afzonderlijk in rekening te brengen en is de opdrachtgever gehouden dat te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Finamic Training B.V. zal de haar verstrekte opdracht met de nodige zorgvuldigheid uitvoeren. Finamic Training B.V. verplicht zich tot een - gegeven de omstandigheden - optimale inspanning doch kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het verwachte resultaat.
2. Indien Finamic Training B.V. aansprakelijk wordt gesteld dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht (exclusief BTW), althans tot dat gedeelte van de opdracht waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft met een maximum van € 50.000,00 (vijftigduizendEuro).

3. Indien voor het uitvoeren van een opdracht een derde is ingeschakeld dan is Finamic Training B.V. nimmer aansprakelijkheid voor enige fouten of welke tekortkoming dan ook van deze derde. Finamic Training B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook, veroorzaakt door een derde dan ook uitdrukkelijk uit.

4. Finamic Training B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de prestatie van Finamic Training B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Finamic Training B.V. kan worden toegerekend. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Finamic Training B.V. wordt beëindigd.

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

5. Finamic Training B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Finamic Training B.V., verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in dit artikel uitdrukkelijk uit tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Finamic Training B.V.

6. Indien Finamic Training B.V. in gebreke wordt gesteld dan dient de ingebrekestelling een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Finamic Training B.V. in staat is adequaat te reageren.

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Finamic Training B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Finamic Training B.V. vervalt door het enkel tijdsverloop van 12 maanden na het ontstaan van de schade.

8. De opdrachtgever vrijwaart Finamic Training B.V. voor alle aanspraken van derden.

9. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitgevoerd.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen dertig (30) na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Finamic Training B.V.

2. Indien een klacht gegrond is dan zal Finamic Training B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten tenzij dat niet meer mogelijk is. Onmogelijkheid tot het alsnog uitvoeren van de werkzaamheden zal door de opdrachtgever kenbaar en aannemelijk moeten worden gemaakt.

Artikel 12. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij als zodanig is betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Alle door Finamic Training B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Finamic Training B.V. verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

2. Finamic Training B.V. behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Betaling

1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De opdrachtgever is niet bevoegd op dit bedrag, enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering, hoe ook genaamd, in mindering te brengen.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet dan is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

3. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, beslag op het vermogen van de opdrachtgever dan wel in het geval daartoe een aanvraag, al dan niet op eigen verzoek, is gedaan dan is iedere vordering onmiddellijk opeisbaar.

4. De vorderingen van Finamic Training B.V. zijn tevens onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a. indien Finamic Training B.V. na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

b. indien Finamic Training B.V. op enig moment gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken ten eerste steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente(n) en kosten en ten tweede ter afdoening van de langstlopende vorderingen, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een factuur van latere datum.

Artikel 15. Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van één of meerdere verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

2. Onverminderd het recht op verkrijging van volledige schadevergoeding bedragen deze kosten ten minste 15% van het te vorderen bedrag dan wel de werkelijk gemaakte -kosten ter verkrijging van voldoening.

Artikel 16. Opschorting c.q. beëindiging

1. In alle gevallen is Finamic Training B.V. gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. de overeenkomst te beëindigen indien er sprake is van een situatie zoals in art. 14 lid 3 en 4 omschreven dan wel indien de opdrachtgever enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, een en ander onverminderd het recht van Finamic Training B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen.

2. Finamic Training B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de opdrachtgever ten gevolge van het feit dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet juist nakomt en Finamic Training B.V. uit dien hoofde uitvoering van de overeenkomst opgeschort c.q. beëindigd heeft.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle met Finamic Training B.V. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het rechtsgebied waarbinnen Finamic Training B.V. gevestigd is.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag dan wel alle opvolgende verdragen wordt uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 50934139

Workshop Vakmanschap hypotheken Training Postenoverleg Opleiding Workshop Vastlegging Explain voor het intermediair Kwaliteitsverbetertrajecten Workshop vastlegging Explain voor financieel adviseurs Coaching Workshop Beoordeling en Vastlegging Explain voor acceptanten Talentontwikkeling