Algemene voorwaarden Finamic Detachering B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN van: Finamic Detachering B.V. te Hulst, hierna genoemd: Finamic Detachering B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de diensten die Finamic Detachering B.V. levert. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Finamic Detachering B.V. en enige opdrachtgever, alsook op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en (rechts)personen waarvan Finamic Detachering B.V. zich ter uitvoering van een opdracht bedient.

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts een incidenteel karakter. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een bij een eerdere opdracht overeengekomen afwijking van de algemene voorwaarden.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

5. De inhoud van de website van Finamic Detachering B.V. is, evenals de inhoud van alle andere uitingen op internet, met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Finamic Detachering B.V. kan geen garantie geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van deze informatie. Finamic Detachering B.V. is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de desbetreffende informatie.

6. Onder de term ‘schriftelijk’ in deze algemene voorwaarden wordt tevens verstaan documenten die via elektronische weg worden verstuurd, zoals e-mail en faxberichten.

Artikel 2. Offertes en prijzen

1. Alle door Finamic Detachering B.V. gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend van aard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat een prijsverhoging zal ontstaan van meer dan 10% van de geoffreerde prijs, zal hierover eerst contact met de opdrachtgever worden opgenomen, indien de omstandigheden dit toestaan.

3. Bij een prijsverhoging van minder dan het in lid 2 genoemde percentage, vervalt de in lid 2 genoemde verplichting en wordt de opdrachtgever geacht met deze prijsstijging stilzwijgend akkoord te gaan.

4. De opdrachtgever heeft het recht van de Finamic Detachering B.V. te verlangen dat Finamic Detachering B.V. aantoont dat een doorberekende prijsstijging reëel is.

5. Het bedrag dat aan honorarium in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengeko-men, berekend op basis van de bestede tijd onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van Finamic Detachering B.V..

6. Reiskosten kunnen eveneens in rekening worden gebracht, mits schriftelijk overeengekomen en vastgelegd.

7. De door Finamic Detachering B.V. gemaakte kosten (verschotten) worden aan de Finamic Detachering B.V. in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit: verzendkosten, vervoerskosten, leges, gebruikte materialen, telefoon- en faxkosten en declaraties van ingeschakelde derden.

8. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De Finamic Detachering B.V. is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen Finamic Detachering B.V. en opdrachtgever komt tot stand:

- door aanvaarding van een offerte door

opdrachtgever binnen de gestelde aanvaardingstermijn, of

- door ontvangst door Finamic Detachering B.V. van een ondertekende opdrachtbevestiging, of

- door aanvang van de dienstverlening door Finamic Detachering B.V. zonder dat opdrachtgever daartegen, onmiddellijk na eerste kennisneming daarvan, bezwaar maakt.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Finamic Detachering B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Alle opgaven van en/of vermeldingen van de diensten en producten van Finamic Detachering B.V. gebeuren naar beste weten van Finamic Detachering B.V. maar kunnen bij het uitvoeren van de overeenkomst redelijkerwijs daarvan afwijken.

3. Fouten en/of afwijkingen van geringe aard in of bij het uitvoeren van de overeenkomst kunnen geen reden zijn voor beëindiging van de overeenkomst, weigering tot het laten uitvoeren van de overeenkomst, opschorting van enige betalingsverplichting of tot wijziging van de overeengekomen prijs.

4. Finamic Detachering B.V. ondersteunt opdrachtgever door het ter beschikking stellen van een tijdelijke kracht bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. De duur van de periode dat een tijdelijke kracht wordt ingezet is nader bepaald bij de overeenkomst als in artikel 3 bedoeld. Bij het uitvoeren van de overeenkomst heeft Finamic Detachering B.V. de volledige vrijheid om te bepalen wie de opdracht uitvoert.

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de uitgeleende kracht in staat wordt gesteld zijn werkzaamheden naar behoren uit te voeren en deze – kosteloos – te voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten, een en ander in overeenstemming met de geldende regels met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Finamic Detachering B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

7. Wijziging van de persoon die de overeenkomst uitvoert is toegestaan, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Wijzigingen in of van de opdracht binden Finamic Detachering B.V. slechts voor zover zij deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard of voor zover zij feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

3. Wijzigingen in of van de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de planning en duur van de opdracht worden beïnvloed. Indien dat het geval is dan zal Finamic Detachering B.V. de opdrachtgever daarover tevoren inlichten tenzij de wijzigingen van geringe betekenis zijn. Deze wijzigingen geven geen grond tot beëindiging van de opdracht.

4. Indien de opdrachtgever een verzoek tot wijziging van de opdracht kenbaar maakt dan zal de Finamic Detachering B.V. aan de opdrachtgever de gevolgen daarvan aangeven.

5. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, verlangde wijzigingen dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Finamic Detachering B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan komt het risico ten aanzien van de wijze van uitvoering van de gewijzigde opdracht voor rekening van de opdrachtgever.

6. Wanneer Finamic Detachering B.V. zich ten opzichte van de opdrachtgever afwijzend uitlaat ten aanzien van deze wijzigingen, doch de opdrachtgever persis-teert in de uitvoering daarvan, dan komen de gevolgen van deze wijzigingen en het resultaat daarvan geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6. Gegevensverstrekking

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gege-vens die Finamic Detachering B.V. nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verstrekte opdracht, in de gewenste vorm in het bezit komen van Finamic Detachering B.V.

2. Finamic Detachering B.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gegevens bedoeld in het eerste lid juist en volledig zijn en vrijwaart Finamic Detachering B.V. voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist zijn van de gegevens.

Artikel 7. Annulering

1. Annulering van een reeds aangevangen opdracht is slechts mogelijk indien en voor zover Finamic Detachering B.V. daar uitdrukkelijk mee instemt. De gronden waarop Finamic Detachering B.V. een eventuele annulering aanvaardt zijn volledig te harer beoordeling en scheppen in geen enkel geval een precedent. De opdrachtgever kan dan ook geen rechten ontlenen aan de gronden waarop Finamic Detachering B.V. met een eventuele eerdere annulering heeft ingestemd.

2. Indien Finamic Detachering B.V. instemt met een annulering op verzoek van de opdrachtgever dan is Finamic Detachering B.V. gerechtigd alle door Finamic Detachering B.V. op dat moment gemaakte kosten, plus een vergoeding wegens inkomsten-derving aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Indien aan een van de in dit artikel genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de gehele met de verstrekte opdracht gemoeide vergoeding.

4. Ten aanzien van de annulering met betrekking tot een opdracht tot het geven van trainingswerkzaamheden en/of opleidingen geldt het navolgende:

- annulering kan kosteloos geschieden tot vier (4) weken voor de dag dat de opdracht zou worden uitgevoerd.

- bij annulering tussen vier (4) en twee (2) weken voor de dag dat de opdracht zou worden uitgevoerd is vijftig procent (50%) van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

- bij annulering korter dan twee (2) weken voor de dag dat de opdracht zou worden uitgevoerd is honderd procent (100%) van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Bedoelde annuleringskosten vervallen indien een der partijen kan zorgdragen voor vervangende deelneemster(s)/deelnemer(s).

5. Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever dan wel een deelnemer leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de overeengekomen vergoeding.

Artikel 8. Uitvoeringstermijn

Indien in het kader van een overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden dan is dat geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Overmacht

1. In een situatie van overmacht (als zodanig valt aan te merken elke tekortkoming welke Finamic Detachering

B.V. in redelijkheid niet kan worden toegerekend) worden de verplichtingen van Finamic Detachering B.V. opgeschort zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak heeft op vergoeding van kosten, schade of rente.

2. Indien de periode, waarin Finamic Detachering B.V. vanwege overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, langer duurt dan twee (2) maanden dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat er recht op schadevergoeding bestaat. Finamic Detachering B.V. zal van iedere overmachtssituatie onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, waarna de hiervoor bedoelde termijn aanvangt.

3. Indien Finamic Detachering B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Finamic Detachering B.V. gerechtigd het reeds uitgevoerde deel c.q. uitvoerbare deel van de opdracht afzonderlijk in rekening te brengen en is de opdrachtgever gehouden dat te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Finamic Detachering B.V. zal de haar verstrekte opdracht met de nodige zorgvuldigheid uitvoeren. Finamic Detachering B.V. verplicht zich tot een - gegeven de omstandigheden - optimale inspanning doch kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het verwachte resultaat.

2. Indien Finamic Detachering B.V. aansprakelijk wordt gesteld dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht (exclusief BTW), althans tot dat gedeelte van de opdracht waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft met een maximum van € 50.000,00 (vijftigduizendEuro).

3. Indien voor het uitvoeren van een opdracht een derde is ingeschakeld dan is Finamic Detachering B.V. nimmer aansprakelijkheid voor enige fouten of welke tekortkoming dan ook van deze derde. Finamic Detachering B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook, veroorzaakt door een derde dan ook uitdrukkelijk uit.

4. Finamic Detachering B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de prestatie van Finamic Detachering B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Finamic Detachering B.V. kan worden toegerekend. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Finamic Detachering B.V. wordt ontbonden.

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

5. Finamic Detachering B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Finamic Detachering B.V., verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in dit artikel uitdrukkelijk uit tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Finamic Detachering B.V.

6. Indien Finamic Detachering B.V. in gebreke wordt gesteld dan dient de ingebrekestelling een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Finamic Detachering B.V. in staat is adequaat te reageren.

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Finamic Detachering B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Finamic Detachering B.V. vervalt door het enkel tijdsverloop van 12 maanden na het ontstaan van de schade.

8. De opdrachtgever vrijwaart Finamic Detachering B.V. voor alle aanspraken van derden.

9. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitgevoerd.

Artikel 11. Afdracht premies en belastingen

Finamic Detachering B.V. staat jegens de opdrachtgever in voor naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van uitgeleend personeel.

Artikel 12. Overname uitgeleende krachten

1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om een uitgeleende kracht in dienstverband, al dan niet via derden, werkzaamheden voor zich te laten verrichten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2. Het in lid 1 genoemde verbod geldt gedurende de looptijd van de opdracht alsmede voor een periode van één jaar nadat de opdracht is beëindigd.

3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare, en niet voor matiging vatbare, boete verschuldigd van

€ 20.000,00 onverminderd het recht van Finamic Detachering B.V. de daadwerkelijk geleden schade te verhalen. De verbeurde boete strekt niet ter compensatie van geleden schade.

Artikel 13. Bescherming tegen gevaren

1. De opdrachtgever dient overeenkomstig art. 7:658 Burgerlijk Wetboek te voldoen aan zijn zorgplicht en de uitgeleende kracht te beschermen tegen schade. Op gelijke wijze als in de wet bepaald is de opdrachtgever jegens de uitgeleende kracht aansprakelijk voor schade die hij lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart Finamic Detachering B.V. uitdrukkelijk indien Finamic Detachering B.V. ter zake van deze schade aansprakelijk wordt gesteld door de uitgeleende kracht.

2. In het geval Finamic Detachering B.V. door de uitgeleende kracht aansprakelijk is gesteld voor schade waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is, en in dat kader schadevergoeding betaald heeft, dan heeft zij voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag (alsmede kosten, e.d.) een recht van regres op de opdrachtgever.

Artikel 14. Goed opdrachtgeverschap

1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitgeleende kracht bij de uitoefening van toezicht alsmede met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitgeleende kracht op haar beurt ‘door te lenen’ (het onder toezicht/leiding van een derde verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze derde). Dit is evenmin toegestaan, ook al behoort deze derde tot een groep (concern) waarvan de opdrachtgever deel uitmaakt, zoals bedoeld in art. 7:691 lid 6 Burgerlijk Wetboek.

3. De opdrachtgever is gehouden de uitgeleende kracht de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten. Afwijking daarvan dient schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitgeleende kracht buiten Nederland te werk te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finamic Detachering B.V.

Artikel 15. Gebreken, klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen dertig (30) na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Finamic Detachering B.V.

2. Indien een klacht gegrond is dan zal Finamic Detachering B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten tenzij dat niet meer mogelijk is. Onmogelijkheid tot het alsnog uitvoeren van de werkzaamheden zal door de opdrachtgever kenbaar en aannemelijk moeten worden gemaakt.

Artikel 16. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere als zodanig is betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

1. Alle door Finamic Detachering B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Finamic Detachering B.V. verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

2. Finamic Detachering B.V. behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Betaling

1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De opdrachtgever is niet bevoegd op dit bedrag, enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering, hoe ook genaamd, in mindering te brengen.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet dan is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

3. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, beslag op het vermogen van de opdrachtgever dan wel in het geval daartoe een aanvraag, al dan niet op eigen verzoek, is gedaan dan is iedere vordering onmiddellijk opeisbaar.

4. De vorderingen van Finamic Detachering B.V. zijn tevens onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a. indien Finamic Detachering B.V. na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

b. indien Finamic Detachering B.V. op enig moment gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken ten eerste steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente(n) en kosten en ten tweede ter afdoening van de langstlopende vorderingen, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een factuur van latere datum.

Artikel 19. Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van één of meerdere verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

2. Onverminderd het recht op verkrijging van volledige schadevergoeding bedragen deze kosten ten minste 15% van het te vorderen bedrag dan wel de werkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening.

Artikel 20. Opschorting c.q. beëindiging

1. In alle gevallen is Finamic Detachering B.V. gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. de overeenkomst te beëindigen indien er sprake is van een situatie zoals in art. 14 lid 3 en 4 omschreven dan wel indien de opdrachtgever enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, één en ander onverminderd het recht van Finamic Detachering B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen.

2. Finamic Detachering B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de opdrachtgever ten gevolge van het feit dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet juist nakomt en Finamic Detachering B.V. uit dien hoofde uitvoering van de overeenkomst opgeschort c.q. beëindigd heeft.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle met Finamic Detachering B.V. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het rechtsgebied waarbinnen Finamic Detachering B.V. gevestigd is.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag dan wel alle opvolgende verdragen wordt uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 50934937

Quick Scans Vakmanschap hypotheken workshop Young Banking Professional Workshop Coaching Gespreksvaardigheden Call Center Detachering NEN Gecertificeerd Training Talentontwikkeling Postenoverleg Opleiding CRKBO gecertificeerde Trainers en Coaches Specialist FEC Specialist CDD Medewerker klant contact center Kwaliteitsverbetertrajecten Sales On-the-job-Coaching Customer service Klantgericht Interim Management finance Financieel Adviseurs Kwaliteitsmedewerkers 9 + Klantbeleving Klantenservice Experts Risk & Compliance Telefoontraining Hospitality Workshop Adviesgesprekken Interim Banking Professional Customer support Interim Managers Customer service medewerker Zeeland